Zespół Do Spraw Bezpieczeństwa Żywności, Pasz Oraz Ubocznych Produktów Pochodzenia Zwierzęcego

I.                   BEZPIECZEŃSTWO ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO

 

 • nadzór nad bezpieczeństwem środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, w szczególności nad:

–     spełnianiem wymagań weterynaryjnych przy produkcji i dla środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego umieszczanych na rynku oraz eksportowanych,

–     sprzedażą bezpośrednią środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego,

–     spełnianiem wymagań dotyczących poszczególnych etapów produkcji środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego,

–     warunkami, trybem i zakresem prowadzenia kontroli wewnętrznej w zakładzie, w tym opracowaniem, wdrożeniem i realizacją systemu analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli HACCP,

–     sposobem pakowania i znakowania środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego,

–     wymaganiami dotyczącymi świadectw zdrowia, handlowych dokumentów identyfikacyjnych oraz innych dokumentów towarzyszących środkom spożywczym pochodzenia zwierzęcego,

–     wymaganiami dotyczącymi środków transportu i spełnianiem wymogów w czasie transportu środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego,

–     sposobem prowadzenia dokumentacji: dotyczącej pochodzenia zwierząt, z których lub od których pozyskuje się środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego oraz identyfikowalności i śledzenia środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego,

 • prowadzenie rejestrów podmiotów nadzorowanych,
 • nadzór w handlu nad importem z krajów trzecich środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego,
 • pobieranie próbek do celów diagnostycznych urzędowo przewidzianych badań, w trybie przepisów dotyczących:

–     nadzoru nad higieną produkcji i bezpieczeństwem środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego,

–     monitoringu występowania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych oraz skażeń promieniotwórczych u zwierząt żywych i w produktach pochodzenia zwierzęcego,

 • współpraca z Wojskową Inspekcją Weterynaryjną,
 • współpraca z państwowymi powiatowymi inspektorami sanitarnymi w w/w zakresie,

 

II.                PASZE I UTYLIZACJA

 

 • nadzór i kontrola nad przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych dla podejmowania i prowadzenia działalności nadzorowanej przez podmioty zajmujące się:

–       zbieraniem, transportowaniem, przechowywaniem, operowaniem, przetwarzaniem oraz wykorzystywaniem lub usuwaniem ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi,

–       umieszczaniem na rynku, w tym handlu, niejadalnych produktów pochodzenia zwierzęcego,

 • pobieranie prób do badań monitoringowych na zawartość pozostałości chemicznych, biologicznych i produktów leczniczych w paszach,
 • prowadzenie rejestru podmiotów działających na rynku pasz,
 • nadzór nad wytwarzaniem i stosowaniem pasz na potrzeby własne w gospodarstwach rolnych, pobieranie prób do badań monitoringowych,
 • nadzór nad podmiotami wytwarzającymi, obracającymi i stosującymi pasze, w tym pasze lecznicze,
 • nadzór nad ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego, pochodzącymi ze środków transportu międzynarodowego,
 • nadzór nad rolniczym wykorzystaniem mączek mięsno – kostnych jako polepszaczy gleby oraz podmiotami stosującymi polepszacze gleby,
Content | Menu | Access panel