Struktura organizacyjna

Schemat Organizacyjny
Powiatowego Inspektoratu Weterynarii W Gryficach

 

Regulamin organizacyjny
Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Gryficach

ROZDZIAŁ  I

Postanowienia ogólne

§ 1

Powiatowy Inspektorat Weterynarii działa w szczególności na podstawie:

1.      ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji weterynaryjnej (Dz. U. z 2007r., Nr 121, poz. 842, z późn. zm.),

2.      zarządzenia Nr 1 ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2010r. w sprawie organizacji wojewódzkich, powiatowych i granicznych inspektoratów weterynarii             ( Dz. Urz. Min. Rolnictwa i Rozwoju Wsi Nr 3, poz. 3),

3.      regulaminu  organizacyjnego powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Gryficach

§ 2

 

1.      Regulamin Organizacyjny, zwany dalej ,,Regulaminem” określa szczegółową organizację i tryb pracy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Gryficach oraz szczegółowy zakres komórek organizacyjnych i stanowisk wchodzących w skład Inspektoratu.

2.      Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1)      powiecie – należy przez to rozumieć powiat gryficki;

2)      powiatowym lekarzu – należy przez to rozumieć Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gryficach;

3)      Inspektoracie – należy przez to rozumieć Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gryficach;

4)      Komórkach organizacyjnych – należy przez to rozumieć zespoły, samodzielne stanowiska pracy oraz pracownie określone w §14, §15, §16, §17, §18 regulaminu;

5)      Kierowniku -należy przez to rozumieć osobę kierującą zakładem, pracownią, zespołem, a w przypadku zespołu ds. zdrowia i ochrony zwierząt oraz ds. bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych koordynatorów – starszych inspektorów, a w razie ich braku inspektorów weterynaryjnych.

 

§ 3

 

1.      Inspektoratem kieruje Powiatowy Lekarz Weterynarii.

2.      Inspektorat zapewnia obsługę realizacji zadań powiatowego lekarza:

1)      wynikających z ustawy o inspekcji weterynaryjnej;

2)      jako dysponenta środków budżetowych na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

3.      Inspektorat jest państwową jednostką budżetową.

4.      Terenem działania Inspektoratu jest obszar powiatu;

5.      Siedziba Inspektoratu mieści się w Gryficach: ul. Śniadeckich 46c, 72-300 Gryfice.

 

 

ROZDZIAŁ  II

 

Organizacja Inspektoratu

 

§ 4

 

1.      Inspektoratem kieruje Powiatowy Lekarz Weterynarii przy pomocy zastępcy Powiatowego Lekarza Weterynarii.

2.      W przypadku nieobecności Powiatowego Lekarza Weterynarii zastępuje go zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii.

3.      W przypadku nieobecności osób wymienionych w ust. 1 i 2, działalnością Inspektoratu kieruje pisemnie upoważniony pracownik.

4.      W skład Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Gryficach wchodzą:

a)      Zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt,

b)      Zespół do spraw bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych.

c)      Zespół do spraw finansowo – księgowych i administracyjnych.

d)      Pracownie badania mięsa na obecność włośni.

e)      Samodzielne stanowisko do spraw obsługi prawnej.

5.      Powiatowy Lekarz Weterynarii bezpośrednio nadzoruje pracę:

a)      Zastępcy Powiatowego Lekarza Weterynarii;

b)      Zespołu do spraw finansowo – księgowych i administracyjnych;

c)      Radcy prawnego zgodnie z ustawą z dnia 6 lipca 1962 roku o radcach prawnych (Dz. U. Nr 19, poz. 145)

 

 

 

6.      Zastępca powiatowego Lekarza weterynarii bezpośrednio nadzoruje pracę:

a)      Zespołu do spraw zdrowia i ochrony zwierząt,

b)      Zespołu do spraw bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych,

c)      Pracowni badania mięsa na obecność włośni.

 

W przypadku nieobsadzenia stanowiska zastępcy Powiatowego Lekarza Weterynarii § 4 pkt. 1 i 2 nie stosuje się.

W przypadku nieobecności zastępcy Powiatowego Lekarza Weterynarii lub nieobsadzenia stanowiska obowiązki nadzoru określone w  § 4 pkt. 6 realizuje Powiatowy Lekarz Weterynarii.

7.      Zespołami, o których mowa w § 4 pkt 4 kierują wyznaczeni przez Powiatowego Lekarza Weterynarii Inspektorzy, zaś osoby na samodzielnych stanowiskach odpowiadają bezpośrednio przed Powiatowym Lekarzem Weterynarii.

8.      Schemat organizacyjny Inspektoratu przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu stanowiący jego integralną część.

 

 

 

ROZDZIAŁ III

 

Zasady realizacji zadań i kierowania pracą Inspektoratu

 

§ 5

 

1.      W rozumieniu  przepisów Kodeksu pracy Powiatowy Lekarz Weterynarii jest pracodawcą w stosunku do pracowników Inspektoratu.

2.      W rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach związanych z wykonywaniem zadań Inspektoratu, Powiatowy Lekarz Weterynarii jest organem pierwszej instancji, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.

3.      Do kompetencji Powiatowego Lekarza należy w szczególności:

1)      ustalanie Regulaminu Organizacyjnego Inspektoratu,

2)      ustalanie czasu pracy Inspektoratu,

3)      wydawanie postanowień, decyzji administracyjnych,

4)      wydawanie zarządzeń, instrukcji, procedur wewnętrznych,

5)      wydawanie zaleceń, i wytycznych dla komórek organizacyjnych Inspektoratu,

6)      podpisywanie korespondencji o zasadniczym znaczeniu dotyczącym funkcjonowania Inspektoratu,

7)      udzielanie odpowiedzi na skargi dotyczące funkcjonowania Inspektoratu,

8)      zatwierdzanie planów finansowych Inspektoratu, podziału etatów, funduszu płac,

9)      zatwierdzanie informacji i sprawozdań z działalności Inspektoratu,

10)  podejmowanie decyzji w sprawach pracowniczych, a w szczególności w zakresie nawiązywania i rozwiązywania, zmiany stosunków pracy, awansowania, nagradzania, szkolenia oraz ustalania warunków stosunków pracy, w tym zakresów czynności pracowników Inspektoratu,

11)   zatwierdzanie rocznego planu urlopów, udzielanie pracownikom urlopów w tym wypoczynkowych, bezpłatnych, okolicznościowych, innych,

12)  podejmowanie decyzji w sprawach wydatków i wypłat oraz gospodarowania mieniem Inspektoratu,

13)  zawieranie umów cywilno prawnych w zakresie funkcjonowania Inspektoratu

14)  udzielanie pełnomocnictw procesowych w zakresie reprezentowania Inspektoratu w postępowaniu sądowym, administracyjnym i egzekucyjnym

15)  udzielanie pisemnych upoważnień do wykonywania określonych czynności lub podpisywania pism, a także do wydawania decyzji,

16)  wypełnianie innych obowiązków przewidzianych prawem w zakresie należącym do organu Inspekcji Weterynaryjnej wynikających w szczególności z ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej,

17)  wypełnianie innych obowiązków zastrzeżonych dla kierownika jednostki wynikających  z kodeksu pracy, ustawy o służbie cywilnej i innych obowiązujących przepisów prawa,

18)  wypełnianiu  obowiązków wynikających z ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

19)  sprawowanie  nadzoru  nad ubojem zwierząt rzeźnych, w trym badaniem przedubojowym  i  poubojowym oraz oceną mięsa

 

§ 6

Powiatowy Lekarz Weterynarii może upoważnić Zastępcę Powiatowego Lekarza Weterynarii lub innych pracowników Inspektoratu do podpisywania pism oraz podejmowania rozstrzygnięć w jego imieniu, a także do wydawania decyzji w zakresie spraw należących do jego kompetencji. Osoby upoważnione do załatwiania określonych spraw w imieniu Powiatowego Lekarza Weterynarii podpisują dokumenty używając napisu lub stempla o brzmieniu: z upoważnienia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gryficach, imię i nazwisko, stanowisko służbowe.

 

§ 7

Do kompetencji zastępcy Powiatowego Lekarza Weterynarii należy:

1)     zastępowanie Powiatowego Lekarza Weterynarii w czasie jego nieobecności oraz dokonywanie czynności w zakresie określonym pisemnym upoważnieniem Powiatowego Lekarza Weterynarii,

2)     wydawanie postanowień i decyzji administracyjnych w imieniu Powiatowego Lekarza Weterynarii w zakresie określonym pisemnym upoważnieniem Powiatowego Lekarza Weterynarii z uwzględnieniem § 6.

 

 

§ 8

1.      Wszelkie pisma przedkładane do podpisania Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii lub Zastępcy Powiatowego Lekarza Weterynarii bądź osobie ich zastępującej powinny być na kopiach parafowane przez Inspektora kierującego zespołem lub osobę  na samodzielnym stanowisku pracy bezpośrednio odpowiedzialną za nadzór nad załatwieniem sprawy oraz  przez pracownika prowadzącego daną sprawę.

2.      Podpisujący i parafujący pisma odpowiadają za ich merytoryczną treść, formę, a także za zgodność z przepisami prawa oraz interesem publicznym.

§ 9

1.      Kierownicy działów odpowiadają za:

1)      należyte zorganizowanie pracy zespołu i zapoznanie podległych pracowników z obowiązującymi przepisami prawa;

2)      porządek i dyscyplinę pracy;

3)      merytoryczną i formalno – prawną poprawność załatwianych spraw.

 

                                                     § 10

Do zadań i obowiązków wszystkich pracowników Inspektoratu, zgodnie z ustalonym zakresem czynności należy:

1)     podejmowanie działań i inicjatyw dla zapewnienia realizacji zadań określonych w Regulaminie,

2)     przestrzeganie zasad postępowania związanych z ochroną informacji niejawnych oraz ochroną danych osobowych, dostępu do informacji publicznej, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

 

§ 11

Pracownik jest obowiązany w szczególności :

1.      niezwłocznie powiadamiać bezpośredniego przełożonego o każdej okoliczności uniemożliwiającej wykonanie zadania,

2.      informować bezpośredniego przełożonego o dostrzeżonych możliwościach wykonania zadania w sposób sprawniejszy lub skuteczniejszy od określonego w otrzymanym poleceniu,

3.      przekazywać bezpośredniemu  przełożonemu  spostrzeżenia dotyczące nieprawidłowości w funkcjonowaniu  Inspektoratu wraz z propozycją działań mających na celu ich usunięcie,

4.      przestrzegać drogi służbowej w komunikowaniu się z przełożonymi.

 

§ 12

Rozstrzygnięcia wewnętrzne dotyczące działalności Inspektoratu wydawane są w formie zarządzeń, procedur, instrukcji lub poleceń służbowych Powiatowego Lekarza Weterynarii.

 

§ 13

1.      Projekty dokumentów w szczególności pism, umów, porozumień, decyzji administracyjnych i aktów prawnych wydawanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii opracowuje właściwa komórka organizacyjna z której zakresem działania związane jest pismo, akt prawny, porozumienie, decyzja administracyjna lub inny dokument.

2.      Projekty aktów prawa wewnętrznego, umów, porozumień, decyzji administracyjnych oraz pism procesowych powinny być parafowane przez:

1)      pracownika zajmującego się sprawą,

2)      kierownika zespołu, z którego zakresem związany jest dokument,

3)      głównego księgowego w przypadku gdy treść aktu dotyczy budżetu lub ma powodować skutki finansowe,

4)      radcę prawnego pod względem prawnym.

 

3.      Projekty innych pism i dokumentów powinny być parafowane przez:

1)      pracownika zajmującego się sprawą,

2)      kierownika komórki organizacyjnej z którego zakresem działania związany jest dokument,

3)      głównego księgowego w przypadku, gdy treść pisma czy dokumentu  dotyczy budżetu lub ma powodować skutki finansowe.

4.      Przelewy, czeki i inne dokumenty obrotu pieniężnego i materiałowego jak również inne dokumenty o charakterze rozliczeniowym, stanowiącym podstawę do otrzymania lub wydatkowania środków pieniężnych Inspektoratu podpisują dwie z następujących osób: Powiatowy Lekarz Weterynarii, Główny Księgowy, Księgowa.

5.      Podpisujący i parafujący pisma odpowiadają za ich merytoryczną treść, formę, a także za zgodność z przepisami prawa oraz z interesem publicznym

 

 

ROZDZIAŁ IV

Szczegółowy zakres działania komórek organizacyjnych

 

§ 14

ZESPÓŁ DO SPRAW ZDROWIA I OCHRONY ZWIERZĄT

 Do zadań Zespołu do spraw zdrowia i ochrony zwierząt należy:

1.      Prowadzenie spraw wynikających z przepisów o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, przepisów dotyczących rejestracji i identyfikacji zwierząt, przepisów o ochronie zwierząt oraz przepisów o weterynaryjnej kontroli w handlu , a w szczególności:

a.       przyjmowanie zgłoszeń o chorobach zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania i rejestracji oraz prowadzeniu dochodzenia epizootycznego celem potwierdzenia lub wykluczenia zgłoszonej choroby,

b.      prowadzenie czynności związanych ze zwalczaniem ogniska choroby zakaźnej.

 

2.      Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych dla podejmowania i prowadzenia działalności nadzorowanej przez podmioty zajmujące się:

a.       prowadzeniem stacji kwarantanny, miejsc odpoczynku i przeładunku zwierząt,

b.      prowadzeniem miejsc gromadzenia zwierząt,

c.       wytwarzaniem, pozyskiwaniem, konserwacją, obróbką, przechowywaniem, prowadzeniem obrotu lub wykorzystywaniem materiału biologicznego,

d.      prowadzeniem punktu kopulacyjnego,

e.       prowadzeniem zakładu drobiu,

f.         prowadzeniem chowu lub hodowli zwierząt akwakultury,

g.       utrzymywaniem zwierząt gospodarskich w celu umieszczania na rynku tych zwierząt.

 

3.      Kontrola pracy lekarzy weterynarii wyznaczonych przez Powiatowego Lekarza weterynarii do wykonywania:

a.       ochronnych szczepień i badań rozpoznawczych,

b.      nadzoru nad spędami i innymi miejscami gromadzenia zwierząt,

c.       zadań koniecznych do likwidacji zagrożenia epizootycznego.

 

4.      Sprawowanie nadzoru w zakresie spełniania warunków weterynaryjnych przez podmioty zajmujące się  produkcją, pozyskiwaniem, konserwacją, obróbką, przechowywaniem, wprowadzaniem do obrotu lub wykorzystywaniem materiału biologicznego, punktami kopulacyjnymi, wylęgiem drobiu, schroniskami dla zwierząt.

 

5.      Sprawowanie nadzoru nad zdrowiem zwierząt przeznaczonych do rozrodu oraz nad jakością zdrowotną materiału biologicznego.

 

6.      Nadzór nad importem i eksportem zwierząt.

 

7.      Prowadzenie rejestru nadzorowanych podmiotów.

 

8.      Przygotowywanie projektów aktów administracyjnych lub wydawanie aktów administracyjnych na podstawie upoważnienia oraz prowadzenie postępowania egzekucyjnego wynikających z wykonywania wyżej wymienionych zadań.

 

9.      Pobieranie próbek do celów diagnostycznych urzędowo przewidzianych badań w trybie przepisów dotyczących zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.

 

10.  Gromadzenie i przekazywanie informacji dotyczących występowania chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania i rejestracji, w tym stwierdzenia zoonozy lub wykrycia czynnika zoonotycznego.

 

11.  Gromadzenie wyników badań laboratoryjnych.

 

12.   Prowadzenie dokumentacji z wykonywanych zadań oraz sprawozdawczości wynikającej z obowiązujących przepisów.

 

13.  Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt, a w szczególności:

 

a.       Nadzór nad przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych dla podejmowania i prowadzenia działalności nadzorowanej przez podmioty zajmujące się:

– zarobkowym przewozem zwierząt,

– organizowaniem targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt,

– obrotem zwierzętami,

– chowem lub hodowlą zwierząt akwakultury,

– prowadzeniem schronisk dla zwierząt,

– utrzymywaniem zwierząt gospodarskich w celu umieszczania na rynku tych zwierząt lub produktów pochodzących z tych zwierząt lub od tych zwierząt.

 

14.   Nadzór nad rejestracją i identyfikacją zwierząt prowadzoną przez Agencję   restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 

15.  Prowadzenie dokumentacji z wykonywanych zadań oraz sprawozdawczości wynikającej z obowiązujących przepisów prawa w formie papierowej i elektronicznej.

 

16.  Realizacja zadań związanych z kontrolami Wymogów Wzajemnej Zgodności.

 

17.  Przestrzeganie zasad przepływu informacji w ramach stosowania weterynaryjnych systemów informatycznych

 

18.  Wykonywanie dodatkowych zadań zleconych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.

 

§ 15

ZESPÓŁ DO SPRAW BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI, PASZ ORAZ UBOCZNYCH PRODUKTÓW ZWIERZĘCYCH

Do zadań zespołu do spraw bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych należy:

1.      Sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego w tym nad wymaganiami weterynaryjnymi przy ich produkcji, umieszczaniu na rynku oraz sprzedaży bezpośredniej, w tym w szczególności nad:

a.       spełnianiem wymagań weterynaryjnych przy produkcji lub dla produktów pochodzenia zwierzęcego umieszczanych na rynku oraz przywożonych i przeznaczonych na rynek krajowy,

b.      spełnianiem wymagań dotyczących poszczególnych etapów produkcji,

c.       warunkami, trybem i zakresem prowadzenia kontroli wewnętrznej w zakładzie, w tym opracowanie, wdrożenie i realizacja systemu analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (system HACCP),

d.      sposobem znakowania i pakowania tych produktów,

e.       wymaganiami dotyczącymi środków transportu

f.        sposobem prowadzenia dokumentacji, w tym nad sposobem dokumentowania pochodzenia zwierząt, z których lub od których pozyskuje się te produkty oraz zakresem i sposobem prowadzenia rejestru zwierząt, a także sposobem dokumentowania tych produktów oraz zakresem i sposobem prowadzenia rejestru tych produktów.

 

2.      Prowadzenie rejestru nadzorowanych podmiotów.

 

3.      Nadzór w handlu oraz nad importem z krajów trzecich  i eksportem środków spożywczych do krajów trzecich.

4.      Przygotowywanie projektów aktów administracyjnych lub wydawanie aktów administracyjnych na podstawie upoważnienia oraz prowadzenie postępowania egzekucyjnego wynikających z wykonywania  zadań wymienionych w niniejszym paragrafie.

 

5.      Pobieranie próbek do celów diagnostycznych urzędowo przewidzianych badań w trybie przepisów dotyczących:

a.       nadzoru nad jakością zdrowotną środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego,

b.      monitoringowych badań laboratoryjnych na zawartość pozostałości chemicznych, biologicznych i produktów leczniczych u zwierząt żywych, w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego, w tym również na pozostałości chemiczne i biologiczne oraz skażenia radiologiczne.

 

6.      Prowadzenie dokumentacji z wykonywanych zadań oraz sprawozdawczości wynikającej z przepisów prawa w formie papierowej i elektronicznej.

 

7.      Współpraca z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarny.

 

8.      Wykonywanie dodatkowych zadań zleconych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.

 

9.      Przestrzeganie zasad przepływu informacji w ramach stosowania weterynaryjnych systemów informatycznych.

 

10.  Nadzór nad przestrzeganiem wymagań dla podejmowania i prowadzenia działalności nadzorowanej przez podmioty zajmujące się:

a.       zbieraniem, transportowaniem, przechowywaniem, operowaniem, przetwarzaniem oraz wykorzystywaniem lub usuwaniem ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi,

b.      umieszczaniem na rynku, w tym handlem  niejadalnymi  produktami pochodzenia zwierzęcego, ubocznymi  produktami zwierzęcymi.

 

11.  Pobieranie prób do badań monitoringowych na zawartość pozostałości chemicznych, biologicznych  i produktów leczniczych  w środkach żywienia zwierząt.

12.  Nadzór nad wytwarzaniem i stosowaniem środków żywienia zwierząt na potrzeby własne w gospodarstwach rolnych.

 

13.  Nadzór nad podmiotami produkującymi żywność pochodzenia zwierzęcego w zakresie ubocznych produktów.

 

14.  Nadzór nad podmiotami wytwarzającymi, obracającymi i stosującymi środki żywienia zwierząt i pasze lecznicze.

 

15.  Nadzór nad rolniczym wykorzystaniem mączek mięsno – kostnych jako polepszaczy gleby oraz podmiotami stosującymi polepszacze gleby.

 

 

§ 16

ZESPÓŁ DO SPRAW FINANSOWO – KSIĘGOWYCH I ADMINISTRACYJNYCH

Do zadań Zespołu do spraw finansowo – księgowych i administracyjnych  należy:

1.      Opracowanie i realizacja planów finansowych w zakresie zatrudnienia, środków budżetowych, funduszy specjalnych, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

2.      Kontrola racjonalnego wykorzystania środków rzeczowych i finansowych.

3.      Terminowe realizowanie bieżących płatności i zobowiązań.

4.      Kontrola i analiza realizacji wydatków budżetowych.

5.      Prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

6.      Prowadzenie likwidatury.

7.      Sporządzanie okresowych sprawozdań finansowych.

8.      Prowadzenie dokumentacji i windykacji dochodów budżetowych.

9.      Prowadzenie dokumentacji w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

10.  Sporządzanie list płac, naliczanie zasiłków chorobowych, opiekuńczych, macierzyńskich, rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie.

11.  Potrącanie składek na ubezpieczenie  społeczne i zdrowotne pracowników oraz prowadzenie obowiązującej dokumentacji.

12.  Realizowanie polityki kadrowo – płacowej Inspektoratu, prowadzenie spraw kadrowych i socjalnych.

13.  Opracowywanie analiz ekonomicznych.

14.  Prowadzenie ewidencji ilościowo – wartościowej środków trwałych, naliczanie bieżących odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych.

15.  Przygotowanie informacji, sprawozdań i analiz dotyczących zatrudnienia.

16.  Organizowanie i kontrolowanie prowadzonych konserwacji, napraw i remontów instalacji, sprzętu i aparatury oraz racjonalnego wykorzystania środków rzeczowych.

17.  Prowadzenie ewidencji majątku.

18.  Przyjmowanie i rozdział korespondencji oraz przesyłek.

19.  Obsługa kasowa.

20.  Przestrzeganie zasad przepływu informacji w ramach stosowania systemów informatycznych.

21.  Wysyłanie i nadawanie korespondencji i przesyłek.

22.  Przyjmowanie i nadawanie faksów.

23.  Udzielanie informacji interesantom, a w razie potrzeby kierowanie ich do właściwych osób na danych stanowiskach  pracy.

24.  Prowadzenie ewidencji legitymacji służbowych.

25.  Prowadzenie ewidencji pieczęci.

26.  Prowadzenie magazynu na sprzęt do badań w zakresie zwalczania chorób zakaźnych oraz higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego.

27.  Prowadzenie ewidencji urlopów.

28.  Zaopatrywanie Inspektoratu we wszystkiego rodzaju sprzęt, wyposażenie, materiały biurowe itp. niezbędne do prawidłowego funkcjonowania biura.

29.  Prowadzenie magazynu gospodarczego.

30.  Przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych , przepisów o zachowaniu informacji niejawnych w systemach informatycznych oraz sieci informatycznej Inspektoratu.

31.  Nadzór nad informatyczną siecią wewnętrzną.

32.  Prowadzenie szkoleń pracowników Inspektoratu w zakresie obsługi komputerów i programów komputerowych

33.  Archiwizacja danych.

34.  Opracowywanie projektów procedur wewnętrznych wydawanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w sprawach z zakresu właściwości stanowiska do spraw informatyzacji i ochrony danych

 

 

§ 17

 

SAMODZIELNE STANOWISKO DO SPRAW OBSŁUGI PRAWNEJ

Do zadań radcy prawnego należy:

1.      Wykonywanie obsługi prawnej Inspektoratu, w tym świadczenie doradztwa prawnego oraz nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawnych.

2.      Reprezentowanie Powiatowego Lekarza Weterynarii przed sądami administracyjnymi, sądami powszechnymi i organami egzekucyjnymi.

3.      Opiniowanie  i parafowanie projektów umów, a także aktów administracyjnych  Powiatowego Lekarza Weterynarii, pism i innych dokumentów powodujących skutki prawne dla Inspektoratu w zakresie ich zgodności z prawem, opiniowanie i parafowanie projektów decyzji administracyjnych.

 

 

§ 18

 

PRACOWNIA BADANIA MIĘSA NA OBECNOŚĆ WŁOŚNI

 

Do zadań pracowni badania mięsa należy:

1.      Badanie laboratoryjne mięsa na obecność włośni.

2.      Terenowe Pracownie Diagnostyki włośnicy objęte są przez WIW akredytowanym  systemem  zarządzania i nadzorem merytorycznym, realizowanym bezpośrednio przez Kierownika Zakładu Higieny weterynaryjnej w Szczecinie.

 

 

§ 19

 

1.      Obieg dokumentacji wewnętrznej, a także zasady przyjmowania poczty w Inspektoracie określa instrukcja wydana przez Powiatowego Lekarza Weterynarii .

2.       Skargi wpływające do Inspektoratu podlegają wpisowi do rejestru skarg i wniosków zawierającego rubryki:

1)       liczba porządkowa,

2)      data wpływu,

3)      imię, nazwisko i adres wnoszącego skargę lub nazwa instytucji, redakcji za pośrednictwem której skargę przesłano,

4)      treść skargi,

5)      zleconą datę załatwienia skargi,

6)      komu zlecono załatwienie,

7)      termin załatwienia,

8)      sposób załatwienia,

9)      datę wysłania zawiadomienia o sposobie załatwienia skargi,

10)  kogo zawiadomiono,

11)  uwagi.

3.      Rejestracji podlegają skargi wnoszone pisemnie, telefonicznie, za pomocą faksu, poczty elektronicznej oraz ustnie do protokółu.

4.      Rozpatrywanie i załatwianie skarg należy do pracownika do którego kompetencji należy merytoryczne załatwienie tego typu spraw lub wskazanego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.

5.      W przypadku odmownego załatwienia skargi zawiadomienie powinno zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.

 

 

ROZDZIAŁ V

 

Postanowienia końcowe

 

§ 20

 

1.      Wszelkie zmiany regulaminu wymagają formy pisemnej.

2.      Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.

3.      Z dniem wejścia w życie niniejszego regulaminu  traci moc regulamin Inspektoratu obowiązujący od dnia 03 stycznia 2005roku.

Content | Menu | Access panel